วันนที่ 8 สิงหาคม2565 ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อ "ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด"

วันนที่ 8 สิงหาคม2565  ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ในหัวข้อ "ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด"

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg